2.ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กรมชลประทาน
HYDROLOGY IRRIGATION  FOR LOWER NORTHEASTERN  REGION - RID

ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศ


แผนที่อากาศ
(กรมอุตุนิยมวิทยา)


WINDYTY
.

เรดาห์ตรวจอากาศ
(กรมอุตุนิยมวิทยา)

 รุปลักษณะอากาศรายวัน
(กรมอุตุนิยมวิทยา)


พยากรณ์ฝนล่วงหน้า
(HAMweather)
ข้อมูลสภาพอากาศทั่วประเทศ
พยากรณ์ฝนล่วงหน้า
(Thaiwater)
Pacific Tropical storm
เส้นทางพายุ
(แปซิฟิค - ทะเลจีนใต้)

พยากรณ์อากาศ
(กรมอุตุนิยมวิทยา)

ข้อมูลน่าสนใจเกี่ยวกับสภาพอากาศ

ภัยพิบัติ (Paipibat.com)
ภาพถ่ายดาวเทียม

เส้นทางเดินพายุ

วิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม
แหล่งรวมข้อมูล และความรู้เกี่ยวกับน้ำ ลมพายุ ฝน และวาตภัย อุทกภัยที่เกิดขึ้น ในประเทศไทย
น้ำเพื่อชีวิต
ให้บริการข้อมูลดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกประเทศ
GISTDA
ANIMATED STORM TRACKS
   เตือนภัยพายุ(Vietnam
)

Satellite image of Southeast Asia
ภาพถ่ายสภาพพายุ