4.ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กรมชลประทาน
HYDROLOGY IRRIGATION  FOR LOWER NORTHEASTERN  REGION - RID

สภาพน้ำท่า

ข้อมูลรายชั่วโมง

Maximum water level correlation
   ระดับน้ำรายชั่วโมง     (อท.1-01)

ข้อมูลรายวัน

รายงานสภาพน้ำท่า

แผนผังน้ำท่าลุ่มน้ำมูล

ข้อมูลรายเดือน

ข้อมูลน้ำท่ารายเดือน (อท.05)


STREAM GAGINGDISCHARGE

ข้อมูลรายปี


  ข้อมูลน้ำท่ารายปี     (อท.41)

รูปตัดขวางลำน้ำ


       รูปตัดขวางลำน้ำ          สถานีสำรวจอุทกวิทยา

งานวิเคราะห์


Rating Curve
.


Area and Velocity Curve
.


การสำรวจปริมาณน้ำ  (อท.1-02)

สรุปการคำนวณปริมาณน้า   ปี 2017

    ความสัมพันธ์ระดับน้ำ      สูงสุดเพื่อการเตือนภัย

       Return Period         ระดับน้ำสูงสุดรายปี

       Return Period        ปริมาณน้ำสูงสุดรายปี

แผนที่แสดงเกณฑ์น้ำท่า    รายเดือน

 แผนที่แสดงเกณฑ์น้ำท่า    รายปี

         ค่าเบี่ยงเบน           ปริมาณน้ำท่า

  ความสัมพันธ์ปริมาณน้ำ   เฉลี่ยรายปีกับพื้นที่รับน้ำ
  ความสัมพันธ์ปริมาณน้ำ      สูงสุดรายปีกับพื้นที่รับน้ำ
    ความสัมพันธ์ตะกอน     เฉลี่ยรายปีกับพื้นที่รับน้ำ
Rating Tableเพื่อการ ติดตามสถานการณ์น้ำ

กราฟระดับน้ำสูงสุด
รายปี

กราฟปริมาณน้ำท่า
รายปี

กราฟแนวโน้มปริมาณน้ำท่า
รายปี  

กราฟอัตราการไหลสูงสุด
รายปี

ตะกอน

Mean monthly sediment
ปริมาณตะกอน
รายเดือน