5.ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กรมชลประทาน
HYDROLOGY IRRIGATION  FOR LOWER NORTHEASTERN  REGION - RID

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ


สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ
ขนาดใหญ่

ตารางสรุปอ่างเก็บน้ำ
ขนาดใหญ่

ตารางสรุปอ่างเก็บน้ำ
ขนาดกลาง

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

ข้อมูลอาคารชลประทาน
สำนักชลประทานที่1-17