6.ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กรมชลประทาน
HYDROLOGY IRRIGATION  FOR LOWER NORTHEASTERN  REGION - RID

สถานการณ์น้ำ/รายงาน


ประกาศสถานการณ์น้ำ

รายงานสภาพน้ำท่า

แผนผังน้ำท่าลุ่มน้ำมูล

สถานการณ์น้ำในลำน้ำ

สถานการณ์น้ำฝน-น้ำท่า

รายงานประจำเดือน

ข้อมูลเกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำ


ข้อมูลอ่างฯลำตะคอง


แผนที่ฝนอ่างฯลำตะคอง


แผนที่ฝนอ่างฯลำพระเพลิง


ระบบฐานข้อมูลน้ำรายวัน


คาดการณ์ปริมาณน้ำท่า


ผ่นพับเตือนภัยน้ำท่วม