6.ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กรมชลประทาน
HYDROLOGY AND WATER MANAGEMENT CENTER FOR LOWER NORTHEASTERN  REGION - RID

รายงานประจำเดือนรายงานประจำเดือน
ปริมาณฝนสะสมรายเดือนรายงานประจำเดือน
ปริมาณน้ำท่าสะสมรายเดือน