ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กรมชลประทาน
HYDROLOGY IRRIGATION
Lower North Eastem Region Hydrological Irrigation Center

สถานการณ์น้ำในลำน้ำ ปี2560
 สถานีM.173
 สถานีM.2A

สถานีM.184

 สถานีM.4

สถานีM.5

สถานีM.182

สถานีM.7

แม่น้ำมูล
 สถานีM.164
ลำตะคอง
สถานีM.9

ห้วยสำราญ