7.ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กรมชลประทาน
HYDROLOGY IRRIGATION  FOR LOWER NORTHEASTERN  REGION - RID

ข้อมูลระบบโทรมาตรกรมชลประทาน


โครงการระบบโทรมาตร
ลุ่มน้ำมูลตอนบน

โครงการระบบโทรมาตร
ลุ่มน้ำมูลตอนล่าง

โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก
(UNIDATA
)

โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก
(B-Link
)

ข้อมูลหน่วยงานอื่นๆ


ระบบโทรมาตร
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต


ระบบโทรมาตร
ลุ่มน้ำโขง-ชี-มูล


ข้อมูลสถานี
ตรวจอากาศอัตโนมัติ


Weather Data
from Telemetering