รายงานสภาพน้ำ ลำน้ำลำตะคอง จ.นครราชสีมา
7  มีนาคม  2561  เวลา 06:00 น.

 

 

 

 
292.76     239.29   192.78   176.55  
1.40     4.90   1.53   **  

 

 

 

                                                                                                                    ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง