รายงานสภาพน้ำ ลำน้ำลำตะคอง จ.นครราชสีมา
22  กุมภาพันธ์  2561  เวลา 06:00 น.

 

 

 

 
292.70     239.29   192.67   176.54  
1.10     4.90   1.15   **  

 

 

 

                                                                                                                    ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง