รายงานสภาพน้ำ ลำน้ำลำตะคอง จ.นครราชสีมา
11  ธันวาคม  2560 เวลา 06:00 น.

 

 

 

 
292.80     238.52   192.74   176.54  
1.60     1.49   1.39   -  

 

 

 

                                                                                                                    ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง