รายงานสภาพน้ำ ลำน้ำลำตะคอง จ.นครราชสีมา
21  ตุลาคม  2560 เวลา 06:00 น.

 

 

 

 
-     -   193.22   176.61  
*     *   3.63   *  

 

 

 

                                                                                                                    ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง