รายงานสภาพน้ำ แม่น้ำมูล
11  ธันวาคม 2560 เวลา 06:00 น.

 

 
*   162.47   153.14   132.24 124.16   118.25   111.14   111.14   108.60
-   0.38   1.80   - 7.20   -   -   -   675

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง