รายงานสภาพน้ำ แม่น้ำมูล
21 ตุลาคม  2560 เวลา 06:00 น.

 

 
178.78   164.06   155.43   135.93 129.72   124.37   119.30   115.96   112.59
30   38   126   617 611   865   1,090   1,204   2,654

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง