รายงานสภาพน้ำ แม่น้ำมูล
7  มีนาคม 2561 เวลา 06:00 น.

 

 
176.49   162.58   153.13   131.19 123.27   117.46   111.13   111.07   106.78
1.63   0.53   0.00   ** **   **   **   **   24

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง