รายงานสภาพน้ำ ลำน้ำห้วยสำราญ จ.ศรีสะเกษ
21  ตุลาคม  2560 เวลา 06:00 น.

 

 

 
-         117.45    
*         174    

 

 

 

                                                                                                                ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง