รายงานสภาพน้ำ ลำน้ำห้วยสำราญ จ.ศรีสะเกษ
11  ธันวาคม  2560 เวลา 06:00 น.

 

 

 
124.31         115.41    
0.00         0.00    

 

 

 

                                                                                                                ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง