รายงานสภาพน้ำ ลำน้ำห้วยสำราญ จ.ศรีสะเกษ
มีนาคม  2561  เวลา  06:00 น.

 

 

 
123.70         114.64    
0.00         **    

 

 

 

                                                                                                                ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง