1
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กรมชลประทาน
LOWER NORTH EASTEM REGION HYDROLOGICAL IRRIGATION CENTER - RID

แผนที่แสดงที่ตั้งสถานีสำรวจอุทกวิทยา ปีน้ำ 2561แผนที่แสดงที่ตั้งสถานีสำรวจ
ติดตามสภาพน้ำ 31 สถานีแผนที่แสดงที่ตั้งสถานีสำรวจ
ระดับน้ำ 64 สถานีแผนที่แสดงที่ตั้งสถานีสำรวจ
ปริมาณน้ำ 36 สถานีแผนที่แสดงที่ตั้งสถานีสำรวจ
ปริมาณตะกอน 22 สถานีแผนที่แสดงที่ตั้งสถานีสำรวจ
ปริมาณฝน 30 สถานีแผนที่แสดงที่ตั้งสถานีสำรวจ
รูปตัดขวางลำน้ำ 64 สถานี